Swimming Roster

Level Number Year First Last Position Height Weight
Varsity Sr Addy Lentz
Varsity So Emme Lentz
Varsity Jr Lilly Parker
Varsity Fr Abby Reed
Varsity 7 Amelia Lockhart
Varsity Fr Mary Katherine Lockhart
Varsity 7 Addison Rodgers
Varsity 7 Mollie Mikkelson
Varsity 6 Ava DiGiannantonio
Varsity 8 Summer Schultz
Varsity Sr Elizabeth Phillips
Varsity So Jack Ussery
Varsity Fr JP Reed
Varsity 8 Levi Edison
Varsity So Walker Mikkelson
Varsity 7 Mason Mikkelson
Varsity 8 William Adams
Varsity 7 Ben Harris
Varsity 8 Caleb Brigstock
Varsity 7 Alexander Coupland
Varsity 7 Fischer Hubbard
Varsity Fr Chaz Brigstock
Varsity 6 Zane Miller